Godkjenning hyttebygging 

06.04.2022

Godkjenning: Ett-trinns søknad

Nytt bygg - Ny fritidsbolig Høymyrvassvegen 373,
Meheia hyttefelt tomt N-24 - gnr: 44/425

Fakta og kommunens vurdering
Saken gjelder ny fritidsbolig på tomt N24 i Meheia hyttefelt, med gnr: 44/425. Hytta skal bygges i én etasje, med ikke måleverdig hems/loft. Hovedplanet av fritidsboligen har et bruksareal (BRA) på 73,4 m² og skal inneholde entre, to soverom, stue/kjøkken og bad/WC. I tillegg får hytta overbygget inngangsparti og en bod med utvendig adkomst. Hytta bygges med saltak med en takvinkel på 30 grader, gesimshøyde oppgis til 3 meter. Fasaden får stående kledning i mørke naturfarger og torvtak. Høyde på synlige fundamenter overstiger ikke 0,3 meter. Det er oppgitt at hytta plasseres godt i terrenget. Terrenginngrep vil minimeres så langt det er mulig og lokal vegetasjon tilbakeføres.

Arealer til matrikkel for etasjer og grad av utnytting på eiendom:BRA 73,4 m², BTA 85 m², BYA 92,8 m² . Overbygget 4 m². Grad av utnytting 92,8 m² .
Kommunen er pålagt å varsle eier og tiltakshaver om føring i matrikkelen.

Planstatus
Eiendommen inngår i reguleringsplan nr. 274 - Meheia hyttefelt og har reguleringsformål «fritidsbebyggelse». I reguleringsplanens punkt 2 fastsettes flere rekkefølgekrav/samtidighetskrav, herunder opparbeidelse av felles parkeringsplass og vannbrønn for omsøkt og omkringliggende fritidsboliger, jf. punkt 2.1 og 2.2.I søknaden er det redegjort for gjennomføringen av ovennevnte krav. Grunneier vil forestå opparbeidelse av vannbrønn. Videre skal det tilrettelegges for biloppstillingsplass på parkeringsplass N-5.

Plassering og utnyttelse

Tiltaket er plassert innenfor byggegrenser i plan og med avstander fastsatt i pbl § 29-4. Hytta skal bygges med møneretning nordvest-sørøst, med noe avvikende retning fra det som er fastsatt i reguleringsplanen. Kommunen vurderer likevel at avviket er av så liten grad at planlagt plassering oppfyller kriteriene i reguleringsbestemmelsene om tilpasning til landskapet. Det er derfor ikke nødvendig å søke dispensasjon fra reguleringsplanen.